Obowiązek informacyjny RODO

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Projprzem Budownictwo sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz;  zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się, pisząc na adres: rodo@projprzem.com lub telefonując pod numer: 52 376 74 01.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu komunikowania się z Panem/Panią za pośrednictwem poczty e – mail lub telefonicznie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) RODO tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności komunikowanie się w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku Administratora wynikającego z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa;
 4. W określonych wyżej celach przetwarzane będą następujące Pana/Pani dane osobowe imię, nazwisko, nr telefonu, adres e – mail;
 5. Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwić realizację określonego w pkt.2 celu.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.2, jednak nie dłużej niż        wynosi okres przedawnienia wzajemnych roszczeń;
 7. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  a) obsługa płatności,
  b) księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  c) przekazywanie Spółkom zależnym w ramach Grupy Kapitałowej: Grupa Kapitałowa Immobile S.A., Projprzem Makrum S.A.,
  d) serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  e) usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją Umowy/Zlecenia/Zamówienia,
  f) kampanie marketingowe,
  g) realizacja roszczeń.
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych;
 9. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO;
 10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Administratora) lub w formie papierowej;
 11. Administrator oświadcza, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO;
 12. Mając na uwadze przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.